Aktiastiftelsen i Malax
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner på orten. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet och genom att utdela understöd och donationer till mottagare verksamma inom stiftelsens verksamhetsområde. Ekonomiskt stöd ges även för att informera om resultatet av arbetet och forskningen. Stiftelserna samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet.
Ansökningsförfarande

Ansökan jämte bilagor (bokslut och ev. budget) skall sändas senast 15.3.2021 per post till ombudsmannen

Lars-Göran Sperring
Kopparbyvägen 151
66100 Malax

Tilläggsuppgifter ges av ombudsmannen per tel 050-5262206.

Ansökningsblanketten finns här.

Bakgrund
Stiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsernas beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen.
Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Daniel Björkstrand
Snickarisvägen 30
66160 Långåminne
Tfn 050 3068222
daniel.bjorkstrand@gmail.com

Förvaltningsrådets ordförande
Martin Edman
Nämndesbackvägen 87
66140 Övermalax

tfn 050 557 4834

 Ombudsman
Lars-Göran Sperring
Kopparbyvägen 151
66100 Malax
Tfn 050 526 2206

lg.sperring@gmail.com